Protokół z III Zebrania Zarządu KPZSzach

  • Drukuj

W dniu 28 maja 2012 roku w Zespole Szkół nr 26 w Bydgoszczy o godzinie 18.30 odbyło się III zebranie Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego, w którym udział wzięli:

- prezes Benedykt Mroziński,
- wiceprezes Paweł Jaroch,
- sekretarz Cezary Kozłowski,
- członek zarządu Piotr Szybowicz,
- członek zarządu Jarosław Wiśniewski (główny protokolant),
- członek honorowy PZSzach Ulrich Jahr (zaproszony na obrady przez pana Cezarego Kozłowskiego).

Na wstępie został przyjęty porządek obrad przedstawiony przez Pawła Jarocha. Następnie, jednogłośnie został zatwierdzony protokół z poprzedniego zebrania zarządu.

W kolejnym punkcie obrad przystąpiono do zatwierdzenia treści regulaminów Pracy Zarządu KPZSzach, Klasyfikacyjno-Ewidencyjnego KPZSzach, głosowań elektronicznych oraz zatwierdzenia obowiązków członków zarządu, referowane odpowiednio przez Benedykta Mrozińskiego oraz Pawła Jarocha. Odnośnie obowiązków skarbnika pan Ulrich Jahr zaproponował, aby osoba powołana na to stanowisko opracowała standardową umowę dotyczącą wysokości opłat z zawodów organizowanych na zlecenie KPZSzach, które powinny wpłynąć na konto związku – co zostało jednogłośnie zaaprobowane. Pan Mroziński zobowiązał się do opracowania treści takiej umowy, która tylko w stosunku do rodzajów turniejów będzie podlegała drobnej korekcie. Skarbnik natomiast będzie czuwał nad prawidłowością rozliczenia organizatorów zawodów z organizatorem.

W drodze opisanej powyżej dyskusji zaproponowano powierzenie funkcji wiceprezesa zarządu jednej osobie, która będzie reprezentowała związek pod nieobecność prezesa. Powyższe jest podyktowane kolejną absencją Roberta Śliwonika na zebraniu członków zarządu, który tym samym nie wywiązuje się z przyjętych obowiązków. Ustalono też, iż niejako funkcję kolejnego zastępcy przejmie sekretarz związku. Opisane propozycje będą jednak rozważone szerzej po uzgodnieniu stanowiska co do dalszej pracy w zarządzie przez pana Śliwonika.
Po przeprowadzeniu dyskusji nad poszczególnymi punktami w/wym. dokumentów uzgodniono ich treść, która została jednogłośnie przyjęta. Pełny tekst uchwalonych regulaminów i obowiązków członków zarządu KPZSzach niebawem ukarze się na oficjalnej stronie internetowej KPZSzach.

W dalszej części obrad zarządu Paweł Jaroch zreferował przebieg I Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Umysłowych w Solinie z udziałem przedstawicieli KPZSzach. Ponadto Paweł Jaroch przeczytał sprawozdanie z zakończenia rozgrywek DMR, Mistrzostw Województwa Przedszkolaków, III Ligi Juniorów. Do sprawozdań tych nie wniesiono zastrzeżeń. Ich treść jest dostępna na stronie KPZSzach. Pan Ulrich Jahr zwrócił się z prośbą o udostępnienie do wiadomości sprawozdania rozgrywek DMR 2011/2012, zawierające postanowienia tego gremium odnośnie wniesionego protestu partii SzulgaczGrochowalski. Decyzją Zarządu KPZSzach sprawozdanie to zostanie udostępnione.


Paweł Jaroch zrelacjonował również zakres przygotowań działaczy ze Żnina do organizacji Mistrzostw Województwa w Szachach Szybkich Juniorów w dniu 10 czerwca 2012 roku oraz Mistrzostw Województwa w Szachach Klasycznych w Szubinie 9-15.08.2012 r. Zarząd zaproponował aby powyższe zawody sędziowali odpowiednio: pan Dawid Jankowski oraz Ludwik Pazderski, jednak ostateczne decyzja w tej sprawie w przypadku wymienionego  drugiego sędziego zostanie wydana po uzyskaniu jego zgody. W tym miejscu swoje stanowisko jako reprezentanta Kolegium Sędziów przedstawił pan Ulrich Jahr, który zapowiedział, że Kolegium to odrzuci każdą propozycję dot. powołania na sędziego głównego zawodów w Szubinie osoby nie posiadającej uprawnień sędziego klasy min. państwowej (odrębne zdanie – Paweł Jaroch: odrzucanie sędziów z klasą centralną pierwszą tylko z powodu niższego stopnia i posądzanie o niesamodzielność jest niepoważne. Kolegium PZSzach dopuszcza, po ich akceptacji, sędziów z niższą klasą od państwowej do prowadzenia zawodów zgłaszanych do klasyfikacji Fide. Można przytoczyć wielu sędziów z wyższą klasą niż pierwsza nieumiejących poprawnie oceniać pozycje powstałe na szachownicy lub prowadzić zawodów przy pomocy komputera i programu CAPro). Wyraził też pogląd, że jeżeli Zarząd deleguje sędziego na te zawody, pomimo braku akceptacji Kolegium Sędziów, będzie to świadczyło o ignorowaniu przez Zarząd zdania tego gremium. Zarząd w tej sytuacji zwrócił się do pana Jahra, jako członka Kolegium Sędziów o przedstawienie kandydatury sędziego na zawody w Szubinie, z uwzględnieniem zastrzeżeń jakie sam zgłaszał oraz ekonomii związanej z jego opłaceniem (organizator 65 Mistrzostw Województwa Seniorów zapewnia tylko kwotę za sędziowanie w wysokości 900 zł brutto – główny sędzia, 700 zł brutto – zastępca sędziego głównego).

Pan Mroziński zaproponował pod głosowanie:
- powierzenia organizację 65 Otwartych Mistrzostw Województwa Seniorów i Mistrzostw Województwa Juniorów do lat 9, 11, 13, 15, 17 klubowi LZS Szubin – zatwierdzono jednogłośnie,
- zatwierdza Pawła Jarocha na głównego sędziego Mistrzostw Województwa Juniorów w Szubinie i Makroregionu Juniorów w Kręglu, Nowy Jasiniec – zatwierdzono jednogłośnie.

Organizatorem Makroregionu Juniorów jest Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy w osobach Prezesa – Benedykt Mroziński i Wiceprezesa – Paweł Jaroch. Dzięki zaangażowaniu wymienionych działaczy dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego  z Torunia 1500 zł, a ze Stowarzyszenia Związków Sportowych w Bydgoszczy 3700 zł na organizację imprezy. Makroregion – Półfinały Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików będą trwały od 13 do 20 października 2012 roku. Prosimy również rozpowszechnić wiadomość ośrodkom szkolącym młodzież o zmianie systemu rozgrywek Mistrzostw Województwa Juniorów w Szubinie (14-16.09), które odbędą się w 3 dni (7 rund - 2-3-2, po 2x1,5 h) i we wszystkich kategoriach wiekowych, czyli do lat 9, 11, 13 oraz 15 i 17, w których udział jest obowiązkowy, jeśli chce się awansować do Półfinałów w Nowym Jasińcu wg zasad ustalonych w „Wytycznych PZSzach”.

Zarząd podjął również uchwałę dot. wypowiedzenie z 3-miesięcznym terminem określonym w umowie, wynajmu pomieszczenia biura KPZSzach przy ul. Słowackiego 118a w Toruniu, która została jednogłośnie zaakceptowana w związku z faktem, iż faktycznie zarząd nie korzysta z tych pomieszczeń.

W dalszej kolejności Zarząd KPZSzach podjął jednogłośnie uchwałę o wykreśleniu z ewidencji klubów zarejestrowanych w KPZSzach:
- Kasztelan Barcin (nieopłacenie składek za lata 2009, 2010, 2011),
- Łucznik Żołędowo (nieopłacenie składek za lata 2009, 2010, 2011),
- Zryw Jeżewo (nieopłacenie składek za lata 2009, 2010, 2011),
- Merkury Brodnica (nieopłacenie składek za lata 2009, 2010, 2011),
- Unia Gniewkowo (nieopłacenie składek za lata 2010, 2011).
- PMDK Brusy z powodu likwidacji klubu przez powiat chojnicki w styczniu br.

W sprawach finansowych Paweł Jaroch zreferował listę klubów – dłużników zalegających z różnego rodzaju opłatami na rzecz KPZSzach (część klubów mogła już zapłacić, ale nie dostaliśmy żadnej informacji od księgowej związku), których łączna wysokość sięga ponad 1500 zł.

Opłaty klasyfikacyjno-rankingowe za DMR 2011/2012:
- MKS Emdek Bydgoszcz200 zł,
- UKS Rotmistrz Grudziądz200 zł,
- CK Łubianka100 zł,
- BKS Chemik Bydgoszcz 80 zł,
- ITS Kopernik Inowrocław80 zł,
- LZS Znicz Rojewo80 zł,
- MKS Chełmża80 zł,
- UKS MDK nr 5 Bydgoszcz80 zł,
- Wieża Więcbork60 zł,
- PKS Leśny Bydgoszcz60 zł.

Nieuregulowane składki członkowskie za 2011 i 2012 rok:
- AZS UKW Bydgoszcz300 zł (za 2012 rok) + 300 zł (dopłata 2x150 zł za lata 2010 i 2011, składki były płacone w II połowie 2011 roku),
- MGOK Mrocza300 zł (dopłata 2x150 zł za lata 2010 i 2011, składki były płacone w II połowie 2011 roku),
- KSz. Leszczyński Włocławek250 zł (za 2012 rok),
- MLKS Solec Kujawski300 zł (za 2012 rok, zapłacił tylko 250 zł),
- OSiR Golub Dobrzyń250 zł (za 2012 rok),
- UKS Kopernik Grudziądz 250 zł (za 2012 rok).

W odniesieniu do punktu dot. przygotowania Nadzwyczajnego Walnego Posiedzenia Delegatów KPZSzach, Zarząd postanowił, iż odbędzie się ono w dniu 15 lipca 2012 roku o godzinie 16:00 w Kowalewie Pomorskim przy okazji Festiwalu Szachowego. Miejsce posiedzenia zostanie podane w terminie późniejszym, co zostało jednogłośnie zaakceptowane. 

Paweł Jaroch zreferował główne założenia do proponowanych zmian w Regulaminie DMR, które zostaną przedstawione pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Posiedzeniu Delegatów 15 lipca 2012 r. w Kowalewie Pomorskim. Wśród nich zawarto takie punkty jak: podzielenie IV ligi na IV i V od sezonu 2013/2014, zmiany systemu na zjazdowy w III lidze.

Sprawy inne: Poruszono temat organizacji turnieju rocznicowego z okazji 75-lecia Kujawsko-Pomorskiego Związku Szachowego. Jarosław Wiśniewski zaproponował przeprowadzenie  okolicznościowych zawodów w Galerii FOCUS MALL Bydgoszcz, na co uzyskał wstępną zgodę dyrekcji galerii, która zobowiązała się udostępnić pasaże pod ten turniej nieodpłatnie. Pozostaje kwestia przydzielenie poszczególnych zadań konkretnym osobom oraz opracować przebieg i zakres zawodów, przebieg samej uroczystości oraz innych aspektów z wypromowaniem tej imprezy. Szczegółowe plany i postanowienia dot. tej imprezy zostaną opracowane do czasu zwołania kolejnych obrad Zarządu.

Obrady Zarządu zakończono po 2,5 godzinie.

Protokołował Jarosław Wiśniewski i Paweł Jaroch