Regulamin głosowań elektronicznych

  • Drukuj

§ 1

Głosowanie elektroniczne zarządza Prezes lub, w jego zastępstwie, jeden z Wiceprezesów, zwani dalej prowadzącymi głosowanie, na wniosek każdego z członków Zarządu, zwanego dalej wnioskodawcą.

§ 2

Głosowanie elektroniczne może być zarządzone jedynie wtedy, gdy zgłoszony wniosek dotyczy sprawy, która nie może zaczekać na rozstrzygnięcie do kolejnego posiedzenia Zarządu.

§ 3

Przed poddaniem wniosku pod głosowanie wnioskodawca, o ile wniosek tego wymaga, może przeprowadzić w przedmiotowej sprawie konsultacje elektroniczne z pozostałymi członkami Zarządu. Celem konsultacji jest ostateczne sprecyzowanie treści wniosku poddawanego pod głosowanie.

§ 4

Wnioskodawca, który chce przeprowadzić konsultacje, wysyła do wszystkich, na adresy e-mail podane na stronie www.kpzszach.pl, pocztę elektroniczną, w temacie której wpisuje przedmiot głosowania, dopisując na końcu, po myślniku, słowo „konsultacje”.

§ 5

Członkowie Zarządu, którzy chcą zgłosić uwagi w trybie konsultacji, muszą to uczynić w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez wnioskodawcę. Uwagi powinny zostać wysłane do wnioskodawcy oraz pozostałych członków Zarządu, przy czym nie należy zmieniać tematu wiadomości.

§ 6

Po przeprowadzeniu konsultacji wnioskodawca, o ile uzna to za stosowne, dokonuje autokorekty wniosku i przesyła wniosek wraz z uzasadnieniem, do prowadzących głosowanie. W temacie wiadomości wpisuje przedmiot głosowania oraz na końcu po myślniku słowo „wniosek”.

§ 7

Prowadzący głosowanie, w terminie do 48 godzin od wysłania wniosku przez wnioskodawcę, zarządza głosowanie, wysyłając pocztę elektroniczną do wszystkich członków Zarządu, w temacie której wpisuje przedmiot głosowania oraz na końcu po myślniku słowo „głosowanie”.

§ 8

Członkowie Zarządu muszą ustosunkować się do podanego wniosku w terminie do 48 godzin od jego wysłania przez prowadzącego głosowanie. Na tym etapie nie ma już możliwości składania merytorycznych uwag do wniosku, za wyjątkiem sprostowania oczywistych pomyłek lub błędów językowych. W odpowiedzi Członek Zarządu powinien napisać: ZA, PRZECIW lub WSTRZYMUJE
SIĘ. Po wysłaniu odpowiedzi oddanego głosu nie można już zmienić. Członkowie Zarządu, którzy w określonym powyżej terminie nie ustosunkują się do zgłoszonego wniosku, traktowani są jak nie biorący udziału w głosowaniu.

§ 9

Najpóźniej 48 godzin po zarządzeniu głosowania prowadzący głosowanie ogłasza wynik głosowania oraz podaje informację, czy wniosek został zaakceptowany czy odrzucony.

§ 10

Prowadzący głosowanie ma obowiązek przedstawić informację o wynikach głosowań elektronicznych na najbliższym posiedzeniu Zarządu, a protokolant umieścić tą informację w protokole z zebrania.

§ 11

Głosowaniu elektronicznemu nie podlegają sprawy dotyczące zagadnień dyscyplinarnych.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zebranie Zarządu KPZSzach, 28.05.2012 r.