Regulamin Pracy Zarządu KPZSzach

  • Drukuj

Podział funkcji w Zarządzie

§ 1

Zarząd składa się z:
- Prezesa,
- 2 Wiceprezesów,
- Skarbnika,
- Sekretarza,
- Członków.

§ 2

Zarząd KPZSzach prowadzi swoja działalność kolegialnie i w oparciu o kompetencyjny podział zadań, uprawnień i odpowiedzialności.

§ 3

Zarząd w drodze uchwały ustala regulaminy i zakresy uprawnień i obowiązków powołanych organów wykonawczych i opiniodawczych. Uchwałom nadaje się numeracje według klucza: miesiąc podjęcia uchwały/rok podjęcia uchwały. W przypadku podjęcia kilku uchwał w miesiącu nadaje im się kolejne litery alfabetu łacińskiego (np. 01a/2008).

Tryb pracy
Zwoływanie posiedzeń Zarządu

§ 4

1. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak jak raz na dwa miesiące.
2. Termin, miejsce oraz porządek dzienny posiedzeń ustala Prezes, który przewodniczy obradom.

§ 5

W razie nieobecności Prezesa zastępuje go upoważniony przez niego Wiceprezes.

§ 6

1. Posiedzenie zwołuje Sekretarz na polecenie Prezesa względnie Wiceprezesa lub na wniosek co najmniej 1/2 członków Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Sekretarz podaje do wiadomości wszystkim członkom Zarządu termin, miejsce, porządek dzienny przy pomocy poczty elektronicznej za potwierdzeniem odbioru.

Udział w posiedzeniach Zarządu

§ 7

1. Obecność członków Zarządu na posiedzeniach jest obowiązkowa.
2. W przypadku niemożliwości wzięcia udziału w posiedzeniu, członek Zarządu jest zobowiązany powiadomić o tym Sekretarza, w miarę możliwości przed posiedzeniem.

§ 8

Członek Zarządu, który trzy razy z rzędu nie bierze udziału w posiedzeniach bez usprawiedliwienia, może być Uchwałą Zarządu pozbawiony praw członka Zarządu.

§ 9

1. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek.
2. W posiedzeniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć przedstawiciele właściwych organów państwowych i inne osoby zaproszone.
3. Listę zaproszonych gości ustala Prezes lub z jego upoważnienia Sekretarz.

Posiedzenia Zarządu

§ 10

Przedmiotem posiedzenia są wszystkie sprawy należące do zakresu działania Zarządu.

§ 11

Materiały, które mają być przedmiotem posiedzeń przygotowują poszczególni członkowie Zarządu, zgodnie ze swoim zakresem obowiązków.

§ 12

Posiedzeniom przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub inny upoważniony członek Zarządu.

§ 13

Przewodniczący zebrania poddaje sprawy pod obrady w kolejności przewidzianej porządkiem obrad.

§ 14

1. Rozpatrywanie spraw odbywa sie w formie dyskusji.
2. Przewodniczący otwiera dyskusje po zabraniu głosu przez referenta lub projektodawcę.

§ 15

Członkowie Zarządu i uczestnicy posiedzenia uprawnieni są do swobodnej wypowiedzi poglądów. Podjęte uchwały zobowiązują cały Zarząd.

§ 16

1. Posiedzenia są protokołowane.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz.

Podejmowanie uchwał

§ 17

Zarząd rozstrzyga sprawy w jawnym głosowaniu. Głosowanie odbywa sie nad całą uchwałą. W przypadku różnicy wniosków częściowych, w pierwszej kolejności głosuje sie nad wnioskiem najdalej idącym. Zarząd może zwykłą większością głosów zarządzić głosowanie tajne.

§ 18

1. Uchwały Zarządu są prawomocne, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
2. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

§ 19

Członek Zarządu głosujący za projektem uchwały, który został odrzucony lub przeciwko projektowi uchwały, który w głosowaniu został zatwierdzony, może zgłosić do protokółu swoje odmienne zdanie.

Głosowania elektroniczne

§ 20

1. Głosowanie elektroniczne może być zarządzone jedynie wtedy, gdy zgłoszony wniosek dotyczy sprawy, która nie może zaczekać na rozstrzygnięcie do kolejnego posiedzenia Zarządu.
2. Regulamin głosowań elektronicznych określa wszystkie zasady podejmowania tego typu uchwał.

Wykonanie Uchwał

§ 21

Uchwały Zarządu realizuje Prezes i Sekretarz oraz członkowie Zarządu odpowiedzialni za ich wykonanie.

Warunki ważności pism

§ 22

Wszelkie pisma i dokumenty KPZSzach powinny być zaopatrzone w pieczątkę KPZSzach.

§ 23

1. Sekretarz upoważniony jest do jednoosobowego podpisywania pism z wyjątkiem:
a/ umów lub udzielenia zleceń angażujących środki finansowe,
b/ dokumentów obrotu pieniężnego oraz o charakterze rozliczeniowym i kredytowym,
c/ dokumentów obrotu materiałami i sprzętem,
d/ pism które wymagają podpisu Prezesa.
2. Dokumenty wyszczególnione w paragrafie 23 pkt.1a-1d podpisują Prezes lub
Wiceprezes oraz Skarbnik lub Sekretarz.

Postanowienia końcowe

§ 24

Członkowie Zarządu i jego organów maja prawo zwrotu kosztów podróży w ramach delegacji KPZSzach.

§ 25

Zmian w regulaminie w całości lub w części może dokonać Zarząd w każdym czasie w obecności co najmniej połowy członków, zwykła większością głosów.

§ 26

We wszelkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem, stosuje się ogólne lub zwyczajowo znane przepisy prawne.

§ 27

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zebranie Zarządu KPZSzach, 28.05.2012 r.